آیا ویندوز 10x جایگزینی برای ویندوز 10 معمولی است؟