بررسی ارور ntldr is missing و راهکارهای برطرف کردن آن