نحوه بررسی ویروس‌ها با استفاده از ابزارهای داخلی در ویندوز