چگونه ویندوز ۱۱ با ویژگی Suggested Actions هوشمندتر خواهد شد