اگر کاربر ویندوز هستید، این اشتباهات را مرتکب نشوید