راهنمای رفع ارور no device detected please connect a device