آیا یک فرآیند با مجوزهای مدیریت در ویندوز 11 در حال اجرا است یا خیر؟