نحوه خاموش کردن، راه اندازی مجدد، زمان بندی ویندوز 10 با CMD